Konzervátorství / Restaurování


Plakáty představují cenné artefakty nezanedbatelné umělecké, historické a kulturní hodnoty a již tím jsou neoddiskutovatelnou součástí kulturního dědictví. Mimo jiné názorně dokládají dobový stav a vývoj grafického designu, typografie a tiskařského průmyslu v českých zemích. Pro šíři spektra významových poloh média plakátu a rolí, které v oblasti národní kulturní identity plakát sehrál, je klíčové období mezi lety 1880–1938, kdy jeho rozvoj a uplatnění souvisely s rozmachem technologie chromolitografie a dalších reprodukčních technik. Artefakty plakátu z období, na něž se projekt soustředí, patří současně do nejohroženější skupiny kulturního dědictví a vyžadují maximální míru ochrany. Jsou dochovány v unikátních exemplářích a vzhledem k materiálu, rozměrům, i díky některým dřívějším neodborným zásahům jsou často zasaženy výraznými degradačními procesy. Nejzávažnějším problémem ochrany plakátů je péče o chromolitografické tisky, pro kterou dosud neexistují standardizované postupy. Tomuto typu artefaktů nebyla dosud z hlediska konzervačních technologií věnována pozornost, třebaže předchozí zásahy a obvyklé postupy se ukazují jako zcela nevhodné, mnohdy dokonce výrazně zhoršující stav předmětu. Chromolitografie představuje kvůli specifikům tisku, vrstvení materiálu (papír, zušlechťující vrstva, tisk, lak) a interakcím jednotlivých vrstev skutečně komplexní problém. Příslušné artefakty mají zvýšené nároky nejen na primární záchranná opatření, ale i na ošetření, manipulaci a uložení.


Konzervační postup pro chromolitografické tisky na zušlechtěném papíře


Cílem postupu je poskytnout odborné veřejnosti z řad restaurátorů, konzervátorů a dalších pracovníků sbírkových institucí ověřené znalosti a praktický návod, jak s chromolitografickými tisky pracovat v konzervátorské a restaurátorské praxi a v obecné péči o sbírky. Postup má definovat kroky při identifikaci chromolitografických tisků, zhodnocení jejich stavu a určení poškození a má nabídnout bezpečný způsob řešení konzervátorských a restaurátorských zásahů.

Součástí postupu bude obrazová příloha „Atlas poškození chromolitografických tisků“, která poskytne dokumentaci široké škály zjištěných defektů, následků degradačních procesů, předchozích zásahů a chemického a fyzikálního působení.

Atlas poškození chromolitografických tisků bude spolu s certifikovaným památkovým postupem zpřístupněn ve formě elektronické publikace a stane se nástrojem pro pracovníky muzejních a galerijních institucí a restaurátory.Bibliografie / Odkazy