Výstavy a publikace

      Chromolitografie ve službách umění a reklamy


Uměleckoprůmyslové museum v Praze
        11/2020 – 2/2021


Chromolitografie byla v době své slávy – v druhé polovině 19. století – exkluzivní a náročnou technikou vícebarevného soutisku, využívajícího principu sčítání barev a optického efektu tiskového bodu. Rozložení obrazu na drobný rastr, umožňující plynulé přechody barev a měkkou modelaci, předurčilo výraz chromolitografických tisků, pro které je charakteristické iluzivní pojetí a specifický vizuální jazyk. Chromolitografické tisky představují dnes ve sbírkových institucích raritní doklady vývoje tiskařského řemesla, grafického umění a vizuální kultury 19. století. A to i přesto, že v závěru 19. století dosáhly až masového rozšíření díky rozvoji průmyslového tisku. Role chromolitografie se v průběhu jejího vývoje proměňovala od reprodukční techniky s ambicemi takřka imitovat malířská díla přes její využití coby svébytného média na poli reklamy až po ryze služebnou funkci jak v exaktní vědecké ilustraci, tak v podobě často esteticky pokleslých užitkových merkantilních tisků, které chromolitografii přinesly pejorativně vnímané označení „barvotisk“. Právě tento aspekt v umělecko-historických disciplínách na dlouhou dobu neprávem deklasoval výjimečná díla – zejména reklamní plakáty, ale i diplomy, či kalendáře – která touto mimořádně náročnou technikou vznikla. Do pozornosti badatelů se chromolitografie dostávaly až v poslední třetině 20. století v souvislosti s proměnou paradigmatu klasické hierarchizace umění vysokého a nízkého a díky rozmachu interdisciplinárních studií vizuální kultury, zhodnocujících její umělecky nekánonické a okrajové projevy včetně reklamy. Současně rostl zájem o problematiku komercionalizace a také demokratizace umění, která je s chromolitografií – coby technikou určenou původně především    k reprodukování malířských děl – bezprostředně spjata. Chromolitografie umožnila šířit jedinečná umělecká díla mezi podstatně širší publikum, nelimitované společenskou, vzdělanostní či jinou exkluzivitou, a otevřela tak otázky hodnoty originálu i devalvace umění. Vzhledem ke značnému historickému odstupu od éry chromolitografie a jejího docenění se podstatná část hodnotných chromolitografií do sbírkových institucí nedostala a mnohdy se ani nedochovala, známá je někdy i jen ze sekundárních pramenů. Ne všechny doklady chromolitografické produkce však propadly sítem badatelů a muzejníků zcela neprávem. Z těch, které v něm zůstaly, patří k nejcennějším projevy raného obrazového plakátu, reprezentované dnes nejvzácnějšími artefakty nejvýznamnějších světových sbírek zaměřených na užitou grafiku. Jsou klíčovým materiálem dokládajícím proměnu stylů a estetických preferencí, stejně jako hodnotným historickým pramenem k razantním změnám ve společnosti 19. století, zohledňujícím aspekty životního stylu, zrodu konzumní společnosti i posuny v tradiční genderové hierarchii.

Výstava představí chromolitografii v celé škále jejích projevů, avšak    s důrazem na oblast, kde bylo jejích možností iluzivního zobrazení využito nejefektivněji - tedy obrazové plakáty a reklamní tisky. Prezentovány budou i ukázky chromolitografických reprodukcí malířských děl, edukační a vědecké ilustrace, svaté obrázky a drobné merkantilní tiskoviny. Principy techniky přiblíží ukázky rozfázovaného tisku na jednotlivých listech a ukázky tiskového rastru.Plakát jako vizuální médium / 

                        Chefs-d'oeuvre sbírky plakátu UPM


Uměleckoprůmyslové museum v Praze
2022


Výstava představí nejvýznamnější díla z české a evropské plakátové tvorby z let 1890–1938 ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Koncipována bude tak, aby zdůraznila roli plakátu jako vizuálního média a historického pramenu. Upozorní na proměny způsobů sdělení a nastíní obsah sdělení v kontextu dobové společnosti. Nabídne interpretaci událostí, jevů, reality i snů a iluzí evropské kultury a každodennosti od zrodu moderní společnosti po nástup druhé světové války.